Prefissi telefonici e cap di tutti i comuni della provincia di Nuoro

 denominazione (link a Wikipedia)prov.capprefisso telefonico
AritzoNU080310784
AtzaraNU080300784
AustisNU080300784
BelvėNU080300784
BiroriNU080100785
BittiNU080210784
BolotanaNU080110785
BororeNU080160785
BortigaliNU080120785
DesuloNU080320784
DorgaliNU080220784
DualchiNU080100785
FonniNU080230784
GadoniNU080300784
GaltellėNU080200784
GavoiNU080200784
IrgoliNU080200784
LeiNU080100785
LoculiNU080200784
LodčNU080200784
LodineNU080200785
LulaNU080200784
MacomerNU080150785
MamoiadaNU080240784
Meana SardoNU080300784
NoragugumeNU080100785
NuoroNU081000784
OlienaNU080250784
OllolaiNU080200784
OlzaiNU080200784
OnanėNU080200784
OnifaiNU080200437
OniferiNU080200784
OraniNU080260784
OrgosoloNU080270784
OroseiNU080280784
OrotelliNU080200784
OrtueriNU080360784
OruneNU080200784
OsiddaNU08020079
OttanaNU080200784
OvoddaNU080200784
PosadaNU080200784
SaruleNU081000784
SilanusNU080170785
SindiaNU080180785
SiniscolaNU080290784
SorgonoNU080380784
TetiNU080300784
TianaNU080200784
TonaraNU080390784
TorpčNU080200784